12/07/2016

Kasutustingimused

Mõisted

  • Kasutusõigus on Kliendi õigus kasutada tovacom.com keskkonda kooskõlas Kasutusele andja poolt määratud tingimustega ning vastavuses Kliendi tovacom.com keskkonna baasil lahendatavate vajadustega.
  • tovacom.com on keskkond internetis, mis võimaldab Kliendi poolt volitatud Kasutajal kasutada ja/või teostada interneti vahendusel Toiminguid, võttes ühenduse Kasutusele andja veebipõhise rakendusega, mille kasutamiseks on vajalik Kasutajate esmane registreerimine ja Kasutajate hilisem sisselogimine veebileheküljel https://net.tovacom.com.
  • Toiming on tovacom.com keskkonnas Kasutaja poolt teostatud andmesisestus või tovacom.com keskkonnas kasutatav funktsioon või tovacom.com keskkonna baasil toetatud/juhitud protsess. Võimalike Toimingute loetelu sõltub Kliendi vajadustest ning infosüsteemi seadistustest. Kliendi poolt kasutatavate protsesside ja funktsionaalsuste loetelu on välja toodud sõlmitava kasutuslepingu lisas.
  • Kasutaja on füüsiline isik, kes kasutab tovacom.com infosüsteemi Kliendi nimel.
  • Konto on Kliendi poolt Kasutaja personaalsete andmetega registreeritud ja Kliendiga seotud kasutajakonto tovacom.com keskkonnas.
  • Turvaelemendid on Kasutaja tuvastamiseks kasutatav kasutajatunnus, parool ning digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat (nt ID-kaart, mobiil-ID).
  • Sisu all mõistetakse tovacom.com keskkonna kaudu kättesaadavat informatsiooni.
  • Kasutusele andja Sisu all mõistetakse Sisu, mis on tovacom.com keskkonda kantud Kasutusele andja või tovacom.com keskkonda kasutava Kasutusele andja mõne teise Kliendi või tovacom.com keskkonda kasutava kolmanda osapoole (näiteks liidestatud andmebaas, vms) poolt ning mille on Kasutusele andja Kliendile tovacom.com keskkonna vahendusel kättesaadavaks teinud.
  • Kliendi Sisu all mõistetakse Sisu, mille Klient ja/või Kliendi poolt volitatud Kasutaja  on tovacom.com keskkonna kasutamisel sisestanud, tekitanud või avaldanud.

Üldised tingimused

  • tovacom.com keskkonna kasutamisega Klient kinnitab ja nõustub, et Kasutusele andja omab kõiki tovacom.com keskkonnaga seotud intellektuaalse omandi õigusi, hoolimata sellest, kas need õigused on registreeritud või mitte.
  • Kasutusele andja annab Kliendile õiguse kasutada tovacom.com keskkonda. tovacom.com keskkonna Kasutusõigus on isiklik, mitte edasiantav ning mitte eksklusiivne.
  • tovacom.com keskkonna Kasutusõigus väljastatakse ainsa eesmärgiga võimaldada Kliendil kasutada, nautida ning kasu saada tovacom.com keskkonnast nii, nagu on Kasutusele andja poolt ette nähtud, viisil, mida võimaldab sõlmitud leping ning mis on kättesaadavaks tehtud Kasutusele andja poolt.
  • tovacom.com keskkonna kasutamisega Klient kinnitab ja nõustub, et tovacom.com keskkonna vorm ja laad võivad aeg-ajalt muutuda ilma, et Kasutusele andja Klienti sellest eelnevalt teavitaks, tulenevalt sellest, et Kasutusele andja püsivalt uuendab ja täiustab tovacom.com keskkonda.
  • Kasutusele andja kinnitab, et ta ei või tovacom.com keskkonda (või mõne tema funktsiooni ja/või Toimingu kättesaadavuse) Kliendile piirata (alatiseks või ajutiselt) oma äranägemise järgi Klienti sellest eelnevalt teavitamata.

Infosüsteemi kasutamine

  • Kasutusele andja teeb tovacom.com keskkonna häireteta toimimiseks kõik endast sõltuva.
  • tovacom.com kasutamise alustamiseks tuleb tovacom.com keskkonnas luua Kliendi administraator kasutaja(d) (ehk kasutajagrupi juhid). Administraator kasutaja(d) saab(vad) lisada Kasutajaid juurde ning hallata nende õigusi, lisaks teha jooksvaid muudatusi keskkonna seadetes. Administraator kasutajaid saab lisada ainult Kasutusele andja tehnilise toe vahendusel.
  • Kliendi esindajana on Kliendi nimel ja arvel õigus tovacom.com keskkonda kasutada füüsilisel isikul, kes on Kliendi poolt määratud kasutusõigusliku isikuna, ehk Kasutajana.
  • tovacom.com kasutamine eeldab Kasutaja autentimist, mida teostab Kasutaja talle eraldatud Turvaelementidega.
  • Toimingute tegemiseks peab Kasutaja talle Konto registreerimisel teatavaks tehtud kasutajatunnuse ja Turvaelementide abil sisenema tovacom.com keskkonda URL aadressil: https://net.tovacom.com.
  • Klient peab tagama, et Kasutaja kohustuks hoidma täielikult salajas oma Kontoga seotud salasõna. Kui Kasutaja tuvastab salasõna või Kliendi poolt volitamata Kasutaja konto kasutamise, on Klient ja/või Kasutaja koheselt kohustatud teavitama Kasutusele andjat saates vastavasisulise elektronkirja Kasutusele andja tehnilise toe e-posti aadressile support@tovacom.com.
  • Klient kohustub hoiduma kõigist tegevustest, mis häirivad või takistavad tovacom.com keskkonna tööd, sealhulgas tovacom.com keskkonda toetavaid servereid ja arvutivõrku. Kasutaja ei tohi tovacom.com keskkonda kasutada mittesihipäraselt (sh seadusevastaseks tegevuseks või viisil, mis võib põhjustada kahju Kasutusele andjale või kolmandale isikule).
  • Klient on vastutav kõikide tema nimel tegutsevate Kasutajate eest ning tagab, et Kliendi nimel tegutsev Kasutaja täidab kõrvalekaldumatult tovacom.com kasutamise lepingu ja õigusaktide tingimusi ning Kasutusele andja poolt kehtestatud infosüsteemi kasutamise nõudeid.
  • Kliendil ja Kasutajal on keelatud teha mistahes toiminguid, mis võivad ohustada tovacom.com turvalisust. Kasutuse andjal on õigus viivitamatult piirata Kliendi või Kasutaja juurdepääs tovacom.com infosüsteemile, kui Kasutuse andjal tekib kahtlus Kliendi toimingute turvalisuse osas.
  • Klient kohustub tovacom.com keskkonda mitte kasutama (ega kasutamist proovima) muude liideste kaudu, kui selleks Kasutusele andja poolt ettenähtud liidesed.
  • Kliendil on tovacom.com kasutamise lepingu kehtivusajal õigus tovacom.com infosüsteemi lisada piiramatus mahus andmeid. Üleslaadimisel faili suurusele kehtivad süsteemis määratud piirangud.
  • Klient vastutab selle eest, et Kliendi kasutuses olevate ning tovacom.com keskkonda sisestatud isikuandmete töötlemiseks on olemas vastava isiku nõusolek. Klient kohustub mitte kasutama tovacom.com keskkonda eraeluliste või delikaatsete isikuandmete vahendamiseks. Klient on kohustatud hüvitama Kasutusele andjale kahju, mis tekib ilma loata isikuandmete töötlemisest.
  • Klient nõustub ja kinnitab, et Kliendi Sisu eest vastutab ainuisikuliselt tema ise. Kasutusele andja ei ole Kliendi Sisu eest mingil moel vastutav.
  • Klient peab säilitama vajalikud koopiad tovacom.com keskkonda sisse kantud Sisust. Kasutusele andja teeb kõik endast oleneva, et tagada andmete säilimine, sh igaöiste varukoopiate loomine, kuid ei saa siiski tõrgete korral tagada täielikku andmete taastamist.
  • Kui Klient loob, edastab, kuvab või muudab mõnel teisel viisil Sisu kättesaadavaks, peavad tal olema selleks kõik õigused, sealhulgas autorõigused, kaubamärkide kasutusõigused. Klient kohustab täitma ja austama teiste isikute intellektuaalse omandi õigusi.
  • Klient kohustab mitte looma, edastama, kuvama või mõnel muul viisil kättesaadavaks muutma Sisu, mis on ebaseaduslik ja/või kahjulik (sealhulgas viirused ja teised kahjulikud koodijupid).
  • Kasutusele andjal on kolmandatele osapooltele automaatselt kuvatava Sisu osas õigus vaadata üle, kritiseerida, märgistada, filtreerida, muuta, keelduda avaldamast või eemaldada Kliendi Sisu või osa sellest või piirata Kliendi juurdepääsu tovacom.com keskkonnale kui Klient ei ole järginud Kasutuslepingu tingimusi, või kui Kliendi ja/või Kliendi volitatud Kasutaja tegutsemine infosüsteemi kasutamisel või mingi osa Kliendi Sisust näib Kasutusele andjale kohatu.
  • Kasutusele andja võimaldab tovacom.com keskkonna kasutamisel linkida Sisule, mis on majutatud kolmanda osapoole veebilehtedel. Klient kinnitab ja nõustub, et Kasutusele andja ei kanna vastutust sellise imporditud Sisu eest (sealhulgas juhul, kui see imporditud Sisu muutub kättesaamatuks või eemaldatakse kolmanda osapoole poolt).
  • Klient kohustub enda või Kasutaja poolt tovacom.com keskkonna kasutamisel tehtud ja kuvatavad vead korrigeerima ja esitama Kasutusele andja nõudmisel talle nimetatud viga iseloomustavat lisainformatsiooni.
  • Kasutusele andja ei vastuta tovacom.com keskkonna mittevastavuse eest Kliendi muutunud vajadustele.
  • Kasutusele andja kohustub tagama tovacom.com Kasutajate tehnilise toe e-posti aadressil support@tovacom.com

Turvaelementide saladuses hoidmine

  • Klient ja Kasutaja on kohustatud hoidma Turvaelemente hoolikalt ning tegema kõik vajaliku, et tagada Turvaelementide turvalisus ja konfidentsiaalsus.
  • Kasutusele andjal on õigus igal ajal võimaliku kahju hüvitamise kohustuseta igal alljärgneval juhul tovacom.com keskkonna kasutamine blokeerida:
   • turvalisuse kaalutlustel;
   • kui on kahtlus Kliendi nõusolekuta Turvaelementide kasutamise ja/või Toimingute tegemise kohta;
   • kui on kahtlus pettuse teel Turvaelementide kasutamise ja/või Toimingute tegemise kohta.
  • Kasutaja on kohustatud kohe Kasutusele andjale teatama Turvaelementide kaotamisest, vargusest või muul viisil Kasutaja tahte vastaselt tema valdusest väljumisest. Digitaalallkirja sertifikaadi puhul on Kasutaja kohustatud eeltoodust teatama vastavale sertifitseerimisteenuse osutajale (nt AS Sertifitseerimiskeskus).
  • Ajal, mil tovacom.com keskkonna kasutamine on blokeeritud, ei ole võimalik Toiminguid teha. Kasutusele andja vabastab tovacom.com keskkonna kasutamise blokeeringu Kliendi kirjaliku avalduse alusel või pärast blokeerimise põhjuse äralangemist ja Turvaelementide muutmist, kui see on blokeerimise asjaolusid arvesse võttes vajalik.
  • Turvalisuse huvides on Kasutaja kohustatud regulaarselt vahetama tovacom.com keskkonna parooli ning Kasutusele andja poolt väljastatud parooli peab Kasutaja esimesel võimalusel ära muutma. Enda määratud parooli peab Kasutaja meelde jätma ega tohi seda salvestada ühelegi andmekandjale.
  • Digitaalallkirja sertifikaadi kasutamise korral on Kasutaja ühtlasi kohustatud täitma vastava sertifitseerimisteenuse osutajaga kokkulepitud kohustusi, samuti õigusaktidest (nt digitaalallkirja seadus) tulenevaid kohustusi.
  • Kasutusele andja ei vastuta Kliendi või Kasutaja poolse Turvaelementide hooletust ümberkäimisest tekkida võiva kahju eest.

Kliendi andmete kaitse

  • Kasutusele andja kohustub mitte avaldama Kliendi Sisu andmeid tovacom.com keskkonna välistele kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui avaldamise kohustus tuleneb kehtivatest õigusaktidest.
  • Kõik Kliendi Sisu andmed, mis on tovacom.com keskkonda Kliendi poolt volitatud Kasutaja poolt sisestatud, on Kliendi omand. Klient säilitab autoriõigused ja muud õigused, mida ta oma Sisu suhtes omab.
  • Sisu andmete tovacom.com keskkonda sisestamisel annab Klient Kasutusele andjale õiguse andmeid talletada, varundada ning töödelda mis iganes viisil vajalik, et tagada tovacom.com keskkonna töö. Ligipääs andmetele Lepingu kehtivuse ajal on Kliendile tagatud ainult läbi tovacom.com keskkonna ning ligipääsu eelduseks on kõikide tovacom.com teenustasude õigeaegne tasumine.
  • Klient annab Kasutusele andjale oma Sisu andmete tasuta kasutamise õiguse Kliendi Sisu jagamiseks ja/või avaldamiseks tovacom.com keskkonna teistele Klientidele ja nende poolt volitatud Kasutajatele ulatuses, mis on vajalik Kliendi vajaduste ja protsesside teenendamiseks. Klient nõustub ja kinnitab, et Klient omab kõiki vajalikke õigusi oma Sisu osas, andmaks õiguse eelmainitud loa väljastamiseks.

Infosüsteemi hooldus- ja arendustööd

  • Kasutusele andja tagab tovacom.com töös ilmnenud vigade kõrvaldamise minimaalse võimaliku aja jooksul.
  • Kasutusele andjal on õigus ühepoolselt teha tovacom.com infosüsteemis mistahes muudatusi, sealhulgas selliseid, mille tulemusena muudetakse tovacom.com funktsionaalsust, disaini, struktuuri, internetiaadressi (URL), turvaelemente vms, samuti muuta või täiendada Toimingute sisu või koosseisu või lõpetada mõne Toimingu toetamine.
  • Kasutusele andjal on õigus teha infosüsteemi plaanipäraseid hooldus- ja arendustöid. Võimaluse korral teeb Kasutusele andja plaanipäraseid hooldus- ja arendustöid väljaspool tööaega ja/või öisel ajal.
  • Kasutusele andjal on õigus erakorraliste asjaolude ilmnemise korral teha enda valitud ajal erakorralisi hooldus- või arendustöid, et hoida ära suurema kahju teke.
  • Klient kohustub viivitamatult edastama Kasutusele andja tehnilise toe e-posti aadressile informatsiooni tovacom.com keskkonna funktsionaalsusest tulenevate kaebuste kohta, mida tema Kasutajad on saanud kas kirjalikult või suuliselt või ise tuvastanud tovacom.com keskkonda kasutades. Kui Klient ei teata kaebustest õigeaegselt, siis ei või Klient kahjunõude esitamisel tugineda kaebustele.
  • Kasutusele andja kohustub tasu eest andmebaasist alla laadima regulaarseid ja/või ühekordseid Kliendi soovist lähtuvaid infopäringuid eeldusel, et Kliendil on õigustatud huvi sooviavaldustes välja toodud informatsiooni kasutamiseks.
  • Kasutusele andja kohustub tasu eest analüüsima Kiendi poolt tehtavaid tovacom.com keskkonna arendusettepanekuid ja teavitama Klienti muudatuste/täienduste rakendamise võimalustest, tähtaegadest ning maksumusest Kliendile.
  • Kliendi poolt tellitud tovacom.com keskkonna arendustöö teostamine toimub Kliendi poolt vormistatud tellimuse alusel.
  • Kasutusele andjal on õigus Kliendi poolt tellitud arendustöö teostamisest keelduda, kui see on vastuolus tovacom.com keskkonna kasutamise eesmärgiga. Arendustöö teostamisest keeldumist põhjendab Kasutusele andja kirjalikult.

tovacom.com keskkonna kasutamise eest tasumine

  • Kasutusele andjal on  õigus  võtta  ning  Kliendil  on  kohustus  maksta  teenuste  eest  tasu, mis on fikseeritud hinnakirjas, kasutamise lepingus või selle lisades .
  • Klient tasub tovacom.com kasutamisega seotud teenustasud eelneva kuu eest üks kord kuus Kasutusele andja poolt esitatud arve alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale ja kooskõlas tovacom.com kasutustingimustes sätestatuga.
  • Kui ei ole kokku leppitud teisiti, edastab Kasutusele andja arve Kliendile ainult elektroonilisel kujul.
  • Kliendil tuleb teenustasud, mida arvestatakse kalendrikuu põhjal tasuda täies ulatuses ka aja eest, mil Kliendi juurdepääs tovacom.com keskkonnale on piiratud. Kuutasu arvestatakse vastavalt kehtivale hinnakirjale. Teenustasude muutumisest ja/või uute teenuste lisandumisest teavitab Kasutusele andja Klienti vähemalt kuuskümmend (60) kalendripäeva ette enne muudatuste ja/või täienduste jõustumist. Muudatuste ja/või täiendustega mittenõustumisel on Kliendil õigus kasutamise leping erakorraliselt alates muudatuste ja/või täienduste kehtivuse alguse kuupäevast ülesse öelda. Lepingu erakorralise ülesseütlemise korral peab Klient Kasutusele andjat sellest ette teavitama kolmkümmend (30) kalendripäeva enne teenustasude muutuste ja/või täienduste kehtivuse alguse kuupäeva.
  • Teenustasude muutumise etteteatamise kohustust Kasutusele andjale ei kohaldata muudatuste puhul, millega kaasneb teenuste hindade alandamine.
  • Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel esitatud summa on laekunud arvel näidatud pangakontole.

Andmete säilitamine

  • Kasutusele andja tagab igapäevaste varukoopiate tegemise ning nende säilitamise vähemalt 7 päeva jooksul.
  • Kasutusele andja tagab iganädalaste varukoopiate tegemise ning nende säilitamise vähemalt 90 päeva jooksul.
  • Kasutusele andja säilitab Kliendi andmeid tovacom.com arhiivis 7 aastat alates andmete sisestamisest tovacom.com keskkonda.
  • tovacom.com kasutamise lepingu lõppedes annab Kasutusele andja Kliendile tema poolt infosüsteemi registreeritud andmed üle tabelarvutus faili formaadis. tovacom.com keskkonda ülesselaetud failid edastatakse viidetega subjektile (näiteks faili pealkiri sisaldab hooldustöö numbrit või mõnda muud subjekti), mille raames fail ülesse laeti. Tabelarvutusfail koostatakse Kliendi juhiste järgi. Juhul, kui Klient ei esita omapoolset kirjeldust tabelarvutus faili struktuuri ja andmete ülesseehituse osas koostab Kasutusele andja üleantavate andmete faili oma ära nägemise järgi. Pooled võivad sõlmida hilisema kokkuleppe andmete üleandmise formaadi ja viisi osas. Kasutusele andjal on õigus andmete üleandmise ettevalmistamise jaoks tehtava töö katteks saada tasu.
  • Lepingu lõppedes pakutakse kliendile kokkuleppel tasulist arhiveerimisteenust.
  • Kui Klient ei tasu arhiveerimisteenuse tasu õigeaegselt või ei võta arhiveerimisteenust kasutusele, on Kasutusele andjal õigus andmed kustutada lepingu lõpetamisest 60 kalendripäeva möödumisel.